Вы находитесь: Главная
Ukrainian (UA)Russian (CIS)

Временное положение о порядке проведения публичных торгов по реализации арестованного недвижимого имущества

С полным перечнем объектов недвижимости можно ознакомиться в разделе "Каталог недвижимости" сайта.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения публичных торгов по продаже квартир, домов, предприятий как целостного имущественного комплекса, других помещений, земельных участков, являющихся недвижимым имуществом, на которые обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством, а также расчетов за приобретенное имущество.

1.2. Прилюдні  торги  з  реалізації  арештованого  нерухомого майна  за  заявкою  державного  виконавця  організовує і проводить спеціалізована  організація,  з  якою органом державної виконавчої служби  укладено  відповідний  договір.  (  Пункт  1.2 із змінами, внесеними   згідно   з   Наказом   Міністерства   юстиції  N  36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )

1.3.  Реалізація нерухомого майна, на яке звернено стягнення, проводиться   за   місцем   проживання,  роботи  боржника  або  за місцезнаходженням  його майна. Якщо боржник є юридичною особою, то реалізація  майна  проводиться  за місцезнаходженням його постійно діючого органу або місцезнаходженням майна.
У разі реалізації майна за його місцезнаходженням і якщо таке майно перебуває  за  межами  населеного  пункту,  його  реалізація проводиться у найближчому населеному пункті або районному центрі. (  Пункт  1.3  в  редакції Наказу Мін'юсту N 25/5 ( z0371-01 ) від 18.04.2001 )
1.4.  Організація та проведення прилюдних торгів з реалізації предмета  іпотеки  здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про  іпотеку" ( 898-15 ). { Розділ 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з   Наказом  Міністерства  юстиції  N  2166/5  (  z1120-09  )  від 17.11.2009 }
2. Терміни, які вживаються в Положенні
2.1. Арештоване  нерухоме  майно  (далі  - нерухоме майно або майно) - майно боржника,  на яке звернено стягнення і яке підлягає реалізації.
2.2. Прилюдні торги - продаж майна,  за яким  його  власником стає  покупець,  який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну.
2.3. Ліцитатор - ведучий прилюдних торгів, який призначається спеціалізованою організацією.  Ліцитатор повинен знати  порядок  і володіти технікою проведення торгів.
2.4. Учасник прилюдних торгів - фізична або  юридична  особа, яка сплатила гарантійний внесок і може бути покупцем відповідно до законодавства України.
2.5. Лот  -  одиниця  майна,  що виставляється для продажу на прилюдних  торгах.  Кожному  лоту  надається  свій   номер,   який вказується  в  інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення прилюдних торгів.
2.6. Стартова  ціна  лота  -  ціна,  яка  дорівнює початковій вартості майна,  що виставляється на торги,  зазначеній  у  заявці державного виконавця на реалізацію арештованого майна.
2.7. Продажна ціна лота - фактична ціна  реалізації  лота  на прилюдних торгах.
2.8. Картка учасника прилюдних  торгів  -  картка  з  номером реєстрації  учасника  прилюдних торгів,  яка дає право на участь у прилюдних торгах.
2.9. Інформаційна  картка  - картка,  у якій вказано номер та назву лота,  його стартову ціну, характеристику лота, а також інші відомості,  які  вважатиме  за  необхідне  вказати  спеціалізована організація (додаток 1).
2.10. Гарантійний  внесок  -  завдаток,  який  за одним лотом сплачує фізична або юридична особа,  розмір  якого  дорівнює  сумі винагороди  спеціалізованої  організації  за  надані нею послуги з реалізації майна, визначеній виходячи зі стартової ціни лота.
{  Розділ  2  в  редакції  Наказу  Міністерства юстиції  N  2166/5 ( z1120-09 ) від 17.11.2009 }
3. Підготовка до проведення прилюдних торгів
3.1.   Орган   державної   виконавчої   служби   укладає   із спеціалізованою  організацією  договір,  яким  доручає  реалізацію майна  спеціалізованій  організації  за  визначену  винагороду  за надані послуги з реалізації арештованого майна, яка встановлюється у  відсотковому  відношенні до продажної ціни лота. { Абзац перший пункту  3.1  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2166/5 ( z1120-09 ) від 17.11.2009 }
Розмір винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна  не  повинен  перевищувати  з  урахуванням податку на додану вартість  15  відсотків  від  вартості  майна.  У  разі якщо майно реалізоване   за   ціною,   вищою  від  стартової,  спеціалізована організація   здійснює   перерахунок   винагороди  пропорційно  до збільшення  ціни  майна  та  зазначає у протоколі прилюдних торгів суму  винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок  спеціалізованої  організації,  на який необхідно сплатити дані  кошти.  {  Пункт  3.1  доповнено  абзацом  згідно  з Наказом Міністерства  юстиції  N  222/5  (  z0125-09  ) від 07.02.2009; із змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2166/5 ( z1120-09 ) від 17.11.2009 }
У разі  переоцінки  майна  у  зв'язку  з  його  нереалізацією пропорційно    зменшується   розмір   винагороди   спеціалізованої організації.  {  Пункт  3.1  доповнено  абзацом  згідно  з Наказом Міністерства юстиції N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 }
{  Пункт  3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 2/5 ( z0020-05 ) від 11.01.2005, N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005,  N  1586/5  (  z0871-08  )  від  17.09.2008,  N  222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 }
3.2.  Спеціалізована  організація проводить прилюдні торги за заявкою   державного  виконавця,  в  якій  зазначається  початкова вартість майна, що виставляється на торги за експертною оцінкою та інші  відомості, передбачені Інструкцією про проведення виконавчих дій,   затвердженою   наказом  Міністерства  юстиції  України  від 15.12.99  N  74/5  ( z0865-99 ), зареєстрованим в Мін'юсті України 15.12.99 за N 865/4158 (із змінами і доповненнями). ( Абзац перший пункту  3.2  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )
До заявки додаються:
1)  копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого  провадження  також  довідка державного виконавця щодо загальної  кількості  виконавчих  документів  та суми, що підлягає стягненню  за  ними; ( Підпункт 1 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно  з  Наказом  Міністерства  юстиції  N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )
2)  копія  акта опису й арешту майна; ( Підпункт 2 пункту 3.2 із   змінами,   внесеними   згідно  з  Наказом  Мін'юсту  N  141/5 ( z1602-04 ) від 20.12.2004 )
3)  копії  правовстановлювальних документів, що підтверджують право власності або право користування нерухомим майном;
4)  документи,  що  характеризують  об'єкт нерухомості (копію технічного   паспорта  на  житловий  будинок,  квартиру,  земельну ділянку тощо);
5) у разі продажу об'єкта незавершеного будівництва державний виконавець  додає  до  заявки  також  копію рішення про відведення земельної  ділянки  та  копію  дозволу місцевого органу виконавчої влади і (чи) органу місцевого самоврядування на будівництво;
6)   у   разі   продажу   майна   державних   підприємств  та господарських  товариств,  у  статутних фондах яких частка держави становить не менше  25  відсотків, -  довідка  про  розмір  частки державної  власності  у  статутному фонді підприємства-боржника та копія повідомлення Фонду державного майна України  про  накладення арешту  на майно такого боржника; ( Пункт 3.2 доповнено підпунктом 6 згідно з Наказом Мін'юсту N 141/5 ( z1602-04 ) від 20.12.2004 )
7) інші  необхідні  документи,  передбачені  Інструкцією  про проведення  виконавчих  дій,  затвердженою  наказом   Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5 ( z0865-99 ), зареєстрованим у Мін'юсті  України  15.12.99  за   N   865/4158   (із   змінами   і доповненнями). ( Пункт 3.2 доповнено підпунктом 7 згідно з Наказом Мін'юсту N 141/5 ( z1602-04 ) від 20.12.2004 )
3.3. Прилюдні торги  повинні  бути  проведені  в  двомісячний строк   з   дня   одержання  спеціалізованою  організацією  заявки державного виконавця на їх проведення.
3.4. На майно, що виставляється на продаж, уповноважені особи спеціалізованої  організації  складають  інформаційні  картки   на кожний лот із зазначенням стартової ціни.
3.5.   Спеціалізована  організація,  яка  проводить  публічні торги, не пізніше як за 15 днів до дня проведення публічних торгів публікує  в  порядку,  визначеному Положенням про Єдиний державний реєстр  виконавчих  проваджень,  затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 20.05.2003 N 43/5 ( z0388-03 ), зареєстрованим у  Мін'юсті 21.05.2003 за N 388/7709 (зі змінами), на відповідному веб-сайті   інформацію   про   нерухоме  майно,  що  реалізується. Оголошення  про  проведення прилюдних торгів має бути розміщене не пізніше  семи  днів  з  моменту  укладення договору про реалізацію майна,  а  у випадку проведення повторних торгів - не пізніше семи днів  з  моменту  переоцінки  майна.  { Абзац перший пункту 3.5 із змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2166/5 ( z1120-09 ) від 17.11.2009 }
Одночасно ця інформація може бути розміщена в засобах масової інформації.
{ Пункт  3.5  в  редакції  Наказу   Міністерства  юстиції  N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 }
3.6. Зміст інформаційного повідомлення повинен містити:
1) найменування, опис і характеристику нерухомого майна;
2) його місцезнаходження (адресу);
3) стартову ціну;
4)   строки  сплати  та  суму  гарантійного  внеску  учасника прилюдних   торгів,  найменування,  адресу  банку,  номер  рахунка спеціалізованої організації для його сплати;
{  Підпункт  4  пункту  3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства  юстиції  N  1586/5  (  z0871-08  ) від 17.09.2008; в редакції  Наказу  Міністерства  юстиції  N  222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 }
5) порядок  та  строки  розрахунку  за  придбане на публічних торгах  майно,  номер   депозитного   рахунка   органу   державної виконавчої служби для сплати коштів;
{  Підпункт  5 пункту 3.6 в редакції Наказу  Міністерства  юстиції N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 }
6) дату, час та місце ознайомлення з майном;
7) дату, час та місце проведення прилюдних торгів;
8)   реквізити  спеціалізованої  організації,  яка  проводить прилюдні торги;
{  Підпункт  8 пункту 3.6 в редакції Наказу  Міністерства  юстиції N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 }
9) кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах;
{  Підпункт  10  пункту  3.6  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }
11) інші відомості, потрібні для проведення прилюдних торгів.
3.7. Якщо  реалізації  підлягає  цілісний  майновий  комплекс підприємства  чи  його  структурний  підрозділ,  то  в  інформації додатково зазначаються:
обсяг та основна номенклатура продукції  (робіт,  послуг),  у тому числі експортної;
кількість та склад робочих місць;
відомості про   будівлі  (споруди,  приміщення)  та  земельну ділянку,  на   якій   розташовано   цілісний   майновий   комплекс підприємства, його структурний підрозділ.
У  разі накладення арешту на основні  засоби  підприємств  та організацій  для  підготовки їх до реалізації можуть залучатися на договірних  засадах  підприємства,  що  мають  відповідний  досвід роботи.  (  Пункт  3.7 розділу 3 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Мін'юсту N 45/5 ( z0604-00 ) від 07.09.2000 )
Підготовка до   реалізації   включає   до   себе   проведення інвентаризації, збирання, аналіз інформації та розробку пропозицій щодо стану поточного та перспективного  використання  арештованого майна з метою надання потенційним покупцям більш повної інформації щодо майна,  яке реалізується,  а також документальне та  технічне забезпечення  підготовки  майна  до  продажу  тощо.  (  Пункт  3.7 розділу  3  доповнено  абзацом  шостим  згідно  з Наказом Мін'юсту N 45/5 ( z0604-00 ) від 07.09.2000 )
3.8. Якщо  реалізації  підлягає  земельна   ділянка,   то   в інформації додатково зазначаються:
розмір земельної ділянки, місце її розташування;
правовий режим земельної ділянки;
цільове призначення земельної ділянки;
обмеження на  використання  земельної ділянки (установлені на підставі містобудівних та  санітарних  норм  і  правил,  включаючи архітектурно-планувальні, технічні, екологічні умови).
3.9. Якщо реалізації підлягає житловий будинок,  квартира, то в інформації додатково зазначаються:
розмір житлової та нежитлової площі будинку, квартири;
адресу чи місцезнаходження;
правовий режим квартири, будинку;
обмеження на використання квартири, будинку;
відомості про земельну ділянку,  на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);
матеріали стін квартири, будинку;
процент зносу.
3.10. Якщо реалізації підлягає  нежитлове  приміщення,  то  в інформації додатково зазначаються:
розмір площі;
місцезнаходження;
призначення об'єкта;
обмеження на його використання;
матеріали стін;
процент зносу;
відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір).
3.11. Спеціалізована    організація    письмово    повідомляє державного виконавця,  стягувача та боржника про дату,  час, місце проведення прилюдних торгів,  а  також  стартову  ціну  реалізації майна.
3.12. Для  участі   в   прилюдних   торгах   покупець   подає спеціалізованій організації:
заяву про участь у прилюдних торгах (додаток 2);
документи,   що  підтверджують  сплату  гарантійного  внеску. {  Абзац третій пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }
Організатор   прилюдних   торгів   зобов'язаний   забезпечити безперешкодне  прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також  забезпечити  вільний  доступ  покупців  до місця проведення прилюдних   торгів.
{  Пункт  3.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2166/5 ( z1120-09 ) від 17.11.2009 }
3.13. Під  час  подання  заяви заявник пред'являє паспорт або інший документ,  що засвідчує його особу;  у разі, якщо він діє як представник юридичної особи - відповідну довіреність.
3.14. Відомості про покупців уносяться до книги реєстрації  і повинні містити:
порядковий   номер   (відповідно   до   реєстрації)  та  дата реєстрації;  (  Абзац  другий  пункту  3.14  із змінами, внесеними згідно  з  Наказом  Міністерства  юстиції  N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )
номер лота, який покупець має бажання придбати;
для фізичних осіб:
громадян  України  -  прізвище,  ім'я та по батькові фізичної особи,  адресу постійного місця проживання та ідентифікаційний код за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків;
для іноземців  -  прізвище,  ім'я  та  по  батькові  (у  разі наявності такого), адресу їх постійного місця проживання за межами України;
для юридичних осіб:
резидентів     -     їх    найменування,    місцезнаходження, ідентифікаційний  код  за  Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (код за ЄДРПОУ);
нерезидентів - їх найменування,  місцезнаходження та  країну, де зареєстрована особа;
дата,  час та місце проведення прилюдних торгів; ( Пункт 3.14 доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )
підпис  покупця.  (  Пункт  3.14  доповнено  абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )
Книга реєстрації  повинна  бути прошнурована,  пронумерована, засвідчена  підписом  керівника  спеціалізованої  організації   та скріплена  печаткою цієї спеціалізованої організації. ( Пункт 3.14 доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом Міністерства юстиції N 36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )
3.15. Під час проведення реєстрації учасник прилюдних  торгів отримує  вхідний  квиток,  інформаційну  картку та картку учасника прилюдних  торгів  (із  зазначенням  на   зворотному   боці   умов проведення прилюдних торгів).
3.16. Покупцям до реєстрації надається право  ознайомитися  з майном, що підлягає реалізації, за його місцезнаходженням.
3.17. На прилюдних торгах можуть бути присутні інші особи  за умови    сплати    вхідної   плати,   розмір   якої   визначається спеціалізованою  організацією.  Державний  виконавець,   стягувач, боржник  (законні  представники  стягувача,  боржника) можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно.  Державний виконавець має право  бути  присутнім  на  прилюдних торгах,  але не може бути їх учасником.
3.18. Відомості про учасників прилюдних торгів,  їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню до  визначення  остаточних покупців за кожним лотом.
4. Порядок проведення прилюдних торгів
4.1. Прилюдні  торги  розпочинаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення.
4.2. Лот  виставляється  на  торги за наявності не менше двох покупців.
4.3. За  кожним  лотом,  що  виставляється на прилюдні торги, ліцитатор оголошує номер,  указаний в інформаційній картці, назву, коротку характеристику майна, стартову ціну.
4.4. У ході торгів учасники прилюдних торгів повідомляють про готовність  придбати  заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи аукціонну картку з номером,  повернутим до  ліцитатора, або  одночасно  піднімають  картку  учасника  прилюдних  торгів  і пропонують свою ціну.
4.5. Якщо  протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни покупці не висловлюють бажання  придбати  майно  за ціною,  оголошеною  ліцитатором,  то запропонований об'єкт продажу знімається  з  торгів  і  прилюдні  торги  за   даним   лотом   не проводяться.
4.6. Повторні прилюдні торги проводяться не раніше ніж  через місяць з часу проведення перших прилюдних торгів.
4.7. Порядок  підготовки  і  проведення   прилюдних   торгів, визначений  цим  Положенням,  є  обов'язковим  у  разі  проведення повторних торгів.
4.8. На   повторних  торгах  стартова  ціна  лота  може  бути зменшена, але не більше ніж на 30%.
4.9. Якщо  майно  не  було  продане  або  прилюдні  торги  не відбулися, то майно знімається з прилюдних торгів.
4.10.  Якщо  запропонована  учасником прилюдних торгів ціна є більшою  за  ціну,  запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану ним ціну.
4.11. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої  ціни  не  буде  запропоновано вищої ціни,  то ліцитатор одночасно з ударом  молотка  оголошує  про  продаж  лота,  називає продажну  ціну  й номер переможця,  під яким він зареєстрований як учасник прилюдних торгів.
4.12. Прилюдні  торги  можуть  бути припинені і майно знято з продажу в разі невиконання  правил  проведення  прилюдних  торгів, передбачених цим Положенням.  У цьому разі наступні прилюдні торги провадяться в порядку, визначеному цим Положенням.
4.13. Усі  розбіжності  і  суперечки  щодо порядку проведення прилюдних торгів вирішуються під час його  проведення  ліцитатором за погодженням з уповноваженою особою спеціалізованої організації.
4.14. Під час прилюдних торгів ведеться протокол (додаток 3), до якого заносяться такі дані:
номер лота;
назва лота;
стартова та продажна ціна майна;
сума сплаченого гарантійного внеску;
розмір  винагороди  спеціалізованої організації, яку покупець повинен  додатково  сплатити, та реквізити рахунку спеціалізованої організації для її сплати;
пропозиції покупців;
відомості про  покупця,  який  запропонував  у  ході   торгів найвищу ціну (переможець торгів).
У разі потреби  до  протоколу  можуть  бути  внесені  й  інші відомості.
Протокол підписується  ліцитатором  і  переможцем  торгів   і затверджується керівником спеціалізованої організації.
{  Пункт 4.14 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції   N  1586/5  ( z0871-08 )   від   17.09.2008,   N   2166/5 ( z1120-09 ) від 17.11.2009 }
4.15. Керівник  спеціалізованої  організації,  яка  проводила прилюдні  торги,  зазначає  в  протоколі відповідні суми та номери рахунків,  на які переможцю  потрібно  внести  кошти  за  придбане майно,  та затверджує протокол у день проведення прилюдних торгів. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю прилюдних торгів та  державному  виконавцю  у  триденний строк з моменту проведення аукціону.  {  Пункт  4.15  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }
4.16. Переможець  прилюдних  торгів,  який   відмовився   від підписання  протоколу,  позбавляється  права  на подальшу участь у прилюдних торгах.  За умови достатньої кількості покупців за даним лотом торги відновлюються.
{  Пункт  4.17  виключено  на  підставі  Наказу  Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }
5. Порядок розрахунків за придбане майно
5.1.  На  підставі  копії  затвердженого протоколу переможець прилюдних торгів протягом семи банківських днів з дня затвердження протоколу, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, здійснює розрахунки за придбане на прилюдних торгах майно в такому порядку:
покупець перераховує на депозитний рахунок  органу  державної виконавчої  служби  зазначену  в затвердженому протоколі прилюдних торгів суму грошових коштів,  яка дорівнює різниці  між  продажною ціною  придбаного  ним  лота  і  сумою  винагороди спеціалізованої організації   за   цим   лотом,   сплаченої  на  поточний  рахунок організатора  прилюдних  торгів;  {  Абзац  другий  пункту  5.1 із змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2166/5 ( z1120-09 ) від 17.11.2009 }
сума гарантійного    внеску,    зарахованого    на    рахунок організатора   аукціону,   визнається   частиною  оплати  покупцем придбаного  ним  на   прилюдних   торгах   майна   і   залишається спеціалізованій  організації в рахунок оплати наданих нею послуг з реалізації цього майна.
Різниця  між  сумою  гарантійного  внеску та сумою винагороди спеціалізованої  організації  перераховується покупцем на поточний рахунок  цієї  організації. { Пункт 5.1 доповнено абзацом згідно з Наказом    Міністерства   юстиції   N   2166/5   ( z1120-09 )  від 17.11.2009 }
{  Пункт  5.1  в  редакції  Наказу  Міністерства  юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }
5.2. Гарантійний   внесок,   унесений   покупцем  до  початку прилюдних торгів, зараховується покупцю до купівельної ціни, іншим учасникам  ця  сума повертається протягом трьох робочих днів після закінчення прилюдних торгів.  Гарантійний  внесок  також  підлягає поверненню, якщо торги не відбулися.
5.3. Якщо покупець не внесе всієї належної  суми  в  терміни, передбачені  пунктом  5.1  цього Положення,  то гарантійний внесок йому не повертається.  Гарантійний внесок не повертається учаснику торгів,  який  став  переможцем  торгів,  але відмовився підписати протокол.
{ Пункт 5.4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1586/5 ( z0871-08 ) від 17.09.2008 }
5.5.  Якщо майно не реалізовано на прилюдних торгах, то орган державної  виконавчої  служби  відшкодовує,  якщо  це  передбачено договором,   спеціалізованій   організації  витрати,  пов'язані  з організацією  та   проведенням   прилюдних   торгів   у   розмірі, передбаченому  договором. ( Пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з   Наказом   Міністерства   юстиції  N  36/5  (  z0393-05  )  від 13.04.2005 ) 
6. Оформлення результатів торгів
6.1. Після повного розрахунку покупців за придбане майно,  на підставі  протоколу  про  проведення  прилюдних  торгів  та  копії документів,   що   підтверджують  розрахунок  за  придбане  майно, державний виконавець складає акт про проведені  прилюдні  торги  і подає   його   на   затвердження  начальнику  відповідного  органу державної виконавчої служби. ( Абзац перший пункту 6.1 із змінами, внесеними   згідно   з   Наказом   Міністерства   юстиції  N  36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )
В акті зазначаються:
ким, коли і де проводилися прилюдні торги;
коротка характеристика реалізованого майна;
прізвище, ім'я та по батькові (назва юридичної особи), адреса кожного покупця;
сума, внесена переможцем торгів за придбане майно;
прізвище,  ім'я   та  по  батькові  (назва  юридичної  особи) боржника,  його  адреса;  (  Пункт 6.1 розділу 6 доповнено абзацом сьомим  згідно  з  Наказом  Мін'юсту  N  11/5  (  z0182-00  )  від 23.03.2000 )
дані  про  правовстановлювальні  документи, що підтверджували право  власності  боржника  на майно: назва правовстановлювального документа,  ким  виданий,  посвідчений  (для  нотаріусів указувати прізвище,  ім'я  та  по  батькові,  назви  державної  нотаріальної контори,  нотаріального  округу),  дата  видачі, посвідчення, N за реєстром,  орган реєстрації, дата та номер реєстрації. ( Пункт 6.1 розділу  6  доповнено  абзацом восьмим згідно з  Наказом  Мін'юсту N 11/5 ( z0182-00 ) від 23.03.2000 )
6.2. Затверджений акт державний виконавець видає покупцеві.
6.3.   Копія   акта  надсилається  стягувачу,  боржникові  та спеціалізованій організації.
{  Пункт  6.3  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 }
6.4. На   підставі   цього   акта  нотаріус  видає  покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.
6.5. Це  свідоцтво є підставою для видачі відповідним органом акта  про  право  власності  на  земельну   ділянку   в   порядку, передбаченому законодавством.
7. Прикінцеві положення
7.1. Прилюдні  торги  вважаються такими,  що не відбулися,  у разі:
відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;
якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
несплати в установлений термін  переможцем  прилюдних  торгів належної   суми   за   придбане  майно.  У  такому  випадку  майно реалізовується на наступних прилюдних торгах,  які  проводяться  в порядку, визначеному цим Положенням.
7.2. Якщо прилюдні торги не відбулися у зв'язку з відсутністю покупців  чи  жоден  з  покупців  не  запропонував  ціну,  вищу за стартову  ціну  лота,  то  організатор  торгів  у триденний термін повідомляє про це державного виконавця.
Якщо прилюдні  торги  не  відбулися  у  зв'язку з несплатою в установлений термін переможцем торгів належної  суми  за  придбане майно, державний виконавець у триденний строк з моменту закінчення строку  перерахування  коштів  повідомляє  про  це  спеціалізовану організацію.
{  Пункт  7.2  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції  N  36/5  (  z0393-05  ) від 13.04.2005; в редакції Наказу Міністерства юстиції N 222/5 ( z0125-09 ) від 07.02.2009 }
7.3.  Якщо  прилюдні  торги  не  відбулися  двічі,  то  майно знімається з торгів, про що спеціалізована організація в триденний термін  повідомляє  державного  виконавця. ( Пункт 7.3 із змінами, внесеними   згідно   з   Наказом   Міністерства   юстиції  N  36/5 ( z0393-05 ) від 13.04.2005 )
7.4. Спори,  що виникають при  реалізації  нерухомого  майна, вирішуються у судовому порядку.

 

ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ АРЕШТОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Недоступен ни однин перевод.

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства юстиції України
від 03.03.2004р. N 20/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03.03.2004р. за N 283/8882
редакція від 15.06 genericoitalia.it.2009 року
 

РОЗДІЛ 25
ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ АРЕШТОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА, А ТАКОЖ ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА З ПУБЛІЧНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ). ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ
244. Придбання арештованого або заставленого майна з публічних торгів (аукціонів) оформляється нотаріусом за місцем знаходження такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва. Видача свідоцтва про придбання заставленого майна, яке складається лише з рухомого майна, здійснюється за місцем проведення аукціону.

245. Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів видається нотаріусом на підставі складеного державним виконавцем акта про проведені публічні торги, затвердженого начальником відповідного відділу державної виконавчої служби.

В акті про проведені прилюдні торги має бути зазначено:

ким, коли і де проводилися публічні торги;
коротка характеристика реалізованого майна;
прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи), адреса кожного покупця;
сума, внесена переможцем торгів за придбане майно;
прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;
дані про правовстановлювальні документи, що підтверджували право власності боржника на майно: назва правовстановлювального документа, ким виданий, посвідчений (для нотаріусів указувати прізвище, ім'я, по батькові, назву нотаріальної контори, нотаріального округу), дата видачі, посвідчення, номер за реєстром, орган реєстрації, дата та номер реєстрації.
246. Свідоцтво про придбання заставленого майна на аукціоні видається нотаріусом на підставі акта (копії затвердженого суддею акта) про проведений аукціон. Складений організатором аукціону акт про проведений аукціон подається на затвердження нотаріусу, який вчинив виконавчий напис про необхідність звернення стягнення на заставлене майно або який прийняв рішення.

Акт про проведення аукціону, що подається нотаріусу на затвердження, має містити інформацію:

ким, коли і де проводився аукціон;
перелік і коротка характеристика реалізованого майна;
початкова й остаточна ціна реалізації майна;
прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;
прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи), адреса покупця;
сума, внесена переможцем аукціону за придбане майно.
До акта додається список учасників аукціону.

Крім того, у випадку реалізації на аукціоні майна, що підлягає реєстрації, в акті зазначаються: дані про правовстановлювальні документи, що підтверджували право власності боржника на майно: назва правовстановлювального документа, ким виданий, посвідчений (для нотаріусів указувати прізвище, ім'я, по батькові, назву нотаріальної контори, нотаріального округу), дата видачі, посвідчення, номер за реєстром, орган реєстрації, дата та номер реєстрації.

247. Якщо публічні торги (аукціон) оголошено такими, що не відбулися, нотаріус видає відповідне свідоцтво про придбання такого майна стягувачеві на підставі складеного та затвердженого в установленому порядку акта із зазначенням того, що публічні торги (аукціон) не відбулися.

248. Якщо майно (свідоцтво) підлягає обов'язковій державній реєстрації, нотаріус зазначає про це в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює таку реєстрацію.

249. Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки, здійснюється нотаріусом за місцем знаходження такого майна на підставі копії складеного державним виконавцем акта про реалізацію предмета іпотеки, затвердженого начальником (заступником начальника) органу державної виконавчої служби.

В акті про реалізацію предмета іпотеки має бути зазначено:

що реалізація предмета іпотеки відбулась із дотриманням вимог Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати";
ким, коли і де проводилися реалізація предмета іпотеки;
характеристика реалізованого предмета іпотеки за даними служби, яка реєструє права власності на нерухомість;
прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи), адреса покупця;
сума коштів, внесена за придбане нерухоме майно;
прізвище, ім'я та по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;
відомості про документ, на підставі якого право власності на предмет іпотеки належало іпотекодавцю.

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.04.2014  № 656/5Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2014 р.
за № 427/25204

Про проведення експерименту із запровадження порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

 

Відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року № 332-р «Про проведення експерименту із запровадження нової системи реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів» НАКАЗУЮ:

1. Провести з 01 травня 2014 року у м. Києві, Вінницькій, Дніпропетровській та Львівській областях експеримент із запровадження реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.

2. Затвердити Тимчасовий порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів (далі - Порядок), що додається.

3. За результатами експерименту Голові Державної виконавчої служби України Сторожуку Д.А. до 01 жовтня 2014 року подати пропозиції щодо доцільності запровадження реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів у цілому по Україні.

4. Уповноважити державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України на здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у ній, організацію та проведення електронних торгів, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком.

5. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Онищенко Г.В. та Голову Державної виконавчої служби України Сторожука Д.А.

Міністр

П. Петренко


 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16.04.2014  № 656/5Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2014 р.
за № 427/25204

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

І. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

арештоване майно (далі - майно) - рухоме або нерухоме майно боржника (крім земельних ділянок та майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації;

веб-сайт електронних торгів (далі - Веб-сайт) - електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів (далі - Система), на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подача заяв на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів та проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер та символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо).

Засобами Системи через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;

гарантійний внесок - грошовий завдаток, який за одним лотом сплачує фізична або юридична особа - учасник електронних торгів, розмір якого визначений, виходячи зі стартової ціни лота, та дорівнює сумі винагороди організатору електронних торгів (далі - Організатор) за надані ним послуги з реалізації майна;

електронні торги - прилюдні торги, що здійснюються в електронній формі в Системі;

заявник - фізична особа або уповноважений представник юридичної особи, які подали заявку на участь в електронних торгах через Веб-сайт засобами Системи;

зберігач - організація, вибрана Організатором шляхом проведення відкритого тендера, на яку покладається обов’язок збереження майна до передачі майна переможцю електронних торгів, оплата послуг якої здійснюється Організатором у межах коштів, отриманих як винагорода Організатору;

крок електронних торгів - фіксована Організатором електронних торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів становить 5 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 1 грн до 10 000 грн включно; 3 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 10 001 грн до 100 000 грн включно; 2 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100 001 грн до 1 000 000 грн включно; 1 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 1 000 001 грн та більше;

лот - одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;

Організатор - державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважене відповідно до законодавства на забезпечення здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення Системи, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у Системі, здійснення організації та проведення електронних торгів, забезпечення збереження майна, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

Особистий кабінет - розділ Веб-сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до Особистого кабінету (далі - логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, у яких він бере участь, через який здійснюється подача заявок на участь в електронних торгах, проводяться торговельні сесії електронних торгів, роздруковуються необхідні учаснику матеріали;

прилюдні торги - продаж майна, за яким його власником стає покупець, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;

продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на торгах;

реєстраційний номер лота - номер лота, який формується автоматично Системою при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;

Система - інформаційна система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів подання й обробки заявок на участь в електронних торгах, проведення електронних торгів з реалізації арештованого державними виконавцями майна, обробку інформації про електронні торги;

спостерігач електронних торгів - будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

стартова ціна лота - ціна, яка формується, виходячи з вартості майна, що виставляється на електронних торгах, зазначеної у заявці державного виконавця на реалізацію майна;

учасник електронних торгів (далі - учасник) - фізична особа, що має повну дієздатність, та юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, яка сплатила гарантійний внесок та допущена Організатором до участі в електронних торгах відповідно до вимог цього Порядку.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про виконавче провадження» та «Про електронний цифровий підпис».

2. Організатор забезпечує постійний доступ органам державної виконавчої служби, учасникам та спостерігачам до Системи з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

ІІ. Передача майна на реалізацію

1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.

2. Передача майна на реалізацію здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 58 Закону України «Про виконавче провадження».

3. Державний виконавець у строк не пізніше п’яти робочих днів після закінчення 10-денного строку подачі заперечень сторін виконавчого провадження проти визначення вартості (оцінки) майна або у разі відсутності таких заперечень готує для проведення реалізації майна документи, передбачені Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802, і направляє їх до відповідного структурного підрозділу головного управління юстиції у Вінницькій, Дніпропетровській та Львівській областях, місті Києві, що забезпечує реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України (далі - регіональний орган державної виконавчої служби).

У разі звернення стягнення на майно, яке знаходиться на території Вінницької, Дніпропетровської та Львівської областей, у місті Києві в межах виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, документи передаються державним виконавцем цього відділу начальнику відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України.

У разі проведення рецензування звіту про оцінку майна зазначені документи готуються та направляються (передаються) не пізніше трьох робочих днів з дня закінчення 10-денного строку на оскарження у судовому порядку сторонами виконавчого провадження оцінки, визначеної за результатами рецензування такого звіту.

4. Керівник регіонального органу державної виконавчої служби, начальник відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України після отримання документів щодо передачі майна на реалізацію у строк до п’яти робочих днів перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства та у разі виявлення порушень надає доручення щодо їх усунення у строк до п’яти робочих днів.

У разі встановлення відповідності документів вимогам законодавства чи після приведення їх у відповідність до вимог законодавства документи передаються відповідальному працівникові, визначеному відповідним рішенням керівника регіонального органу державної виконавчої служби чи керівника відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, для внесення інформації про проведення електронних торгів у Систему у строк до п’яти робочих днів.

Одночасно з внесенням інформації про проведення електронних торгів у Систему у строк до п’яти робочих днів відбувається передача майна державним виконавцем Організатору.

5. Організатор повинен провести відкритий тендер на вибір зберігача (зберігачів), що має (мають) власне або орендоване приміщення з відповідними умовами для зберігання, передпродажної підготовки і демонстрації майна, яке відповідає торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам.

6. Приймання майна здійснюється матеріально відповідальною особою Організатора у строк, визначений у пункті 4 цього розділу, відповідно до акта передачі майна та інших необхідних документів, що містять інформацію про майно, з одночасною передачею майна зберігачу.

7. На майно, прийняте для продажу, уповноважені особи Організатора складають інформаційні картки на кожний лот із зазначенням стартової ціни.

8. Після передачі майна зберігачу Організатор не пізніше наступного робочого дня повідомляє відповідального працівника регіонального органу державної виконавчої служби про місце зберігання та демонстрації майна, який протягом одного робочого дня вносить цю інформацію у Систему.

ІІІ. Підготовка до проведення електронних торгів

1. Винагорода Організатору за організацію та проведення електронних торгів встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота.

2. Розмір винагороди за організацію та проведення електронних торгів становить з урахуванням витрат, пов’язаних зі зберіганням, організацією та проведенням реалізації майна, 5 % від вартості реалізованого майна. У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі електронних торгів суму винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок Організатора, на який необхідно сплатити ці кошти.

У разі уцінки майна у зв’язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди Організатору.

3. Організатор проводить електронні торги протягом двох місяців з дати внесення інформації про лот у Систему.

4. Інформаційне повідомлення про електронні торги розміщується на Веб-сайті Системою автоматично не пізніше ніж за два місяці до дати завершення електронних торгів.

5. Підготовка, організація та проведення електронних торгів з реалізації предмета іпотеки здійснюються з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про іпотеку».

6. Зміст інформаційного повідомлення про електронні торги повинен містити:

1) загальну інформацію про електронні торги:

відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;

дату і час початку електронних торгів;

час закінчення електронних торгів (завершення подачі цінових пропозицій);

строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу);

строк для підписання протоколу проведення електронних торгів;

реквізити рахунку органу державної виконавчої служби, на який у разі визначення переможцем електронних торгів необхідно перерахувати кошти за придбане майно, строки сплати таких коштів.

Інформація, зазначена у цьому підпункті, автоматично формується Системою;

2) інформацію про майно (лот):

реєстраційний номер лота;

вид майна;

найменування майна;

відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, його склад, характеристики, опис;

місцезнаходження майна;

фотографічне зображення майна;

відомості про обтяження майна;

розмір гарантійного внеску;

стартову ціну продажу;

крок електронних торгів;

порядок ознайомлення з майном.

Інформаційне повідомлення про електронні торги містить інформацію тільки про один лот.

7. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, в інформації про майно додатково зазначаються:

марка;

рік випуску;

об’єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

колір;

додаткові відомості.

8. Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про майно додатково зазначаються:

обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

кількість та склад робочих місць;

відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;

додаткові відомості.

9. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення;

місце розташування чи місцезнаходження;

встановлені обмеження;

відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);

кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;

кількість кімнат, площа кожної кімнати;

інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди.

10. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір площі;

місцезнаходження;

призначення об’єкта;

встановлені обмеження;

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір).

11. Інформація про майно, включене до лота, виставленого на електронні торги, вноситься згідно з документами, наданими відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку.

12. Інформаційне повідомлення про електронні торги може включати інші додаткові відомості, необхідні для проведення електронних торгів.

IV. Порядок реєстрації учасників електронних торгів

1. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує можливість безперервної реєстрації учасників до початку проведення електронних торгів.

2. Для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті, сплачує гарантійний внесок у розмірі 5 % від стартової ціни лота на рахунок Організатора, подає заявку на участь в електронних торгах за формою, розміщеною на Веб-сайті, та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.

3. З метою реєстрації через Веб-сайт заявник надає такі дані:

1) для фізичної особи:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього);

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону;

логін та пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

найменування юридичної особи;

код за ЄДРПОУ;

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону уповноваженої особи;

логін та пароль.

4. Заявка на участь в електронних торгах подається через Веб-сайт в електронному вигляді.

Заявка на участь в електронних торгах повинна містити такі відомості:

для фізичної особи: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) заявника, серію та номер документа, що посвідчує особу заявника;

для уповноваженого представника юридичної особи: найменування юридичної особи; код за ЄДРПОУ; прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи; серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника; реквізити документа, що підтверджує його повноваження;

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону;

поштову адресу;

реквізити рахунку заявника, на який має бути повернуто гарантійний внесок;

реквізити документа про сплату гарантійного внеску;

реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

5. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно по обраному лоту. Подана заявка на участь в електронних торгах по обраному лоту не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

6. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт, Системою автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер та фіксуються дата і час її подання.

7. Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника Особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи. В Особистому кабінеті учасника відображається інформація про електронні торги, у яких він бере участь, відповідно до його прав.

8. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується не раніше ніж за три дні до початку проведення електронних торгів. Кінцевий строк подачі заявок на участь в електронних торгах з реалізації предмета іпотеки визначається не раніше ніж за одну годину до початку проведення електронних торгів, при цьому заявник забезпечує сплату гарантійного внеску для участі в цих електронних торгах не пізніше ніж за одну добу до початку проведення електронних торгів.

9. Система перевіряє відповідність заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, виконання розміщених в інформаційному повідомленні про електронні торги вимог до учасника та надходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора. У разі відповідності заявки зазначеним вимогам Система автоматично реєструє заявника як учасника електронних торгів.

У разі невідповідності заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, зазначення відомостей не в повному обсязі, ненадходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора Система не реєструє заявника на участь в електронних торгах із зазначенням відповідної підстави.

Заявник не пізніше ніж у строки, визначені у пункті 8 цього розділу, може усунути невідповідність заявки на участь в електронних торгах.

10. Інформація про результати розгляду поданих заявок розміщується в Особистому кабінеті учасника, а у разі нереєстрації заявника відповідна інформація надсилається на електронну пошту заявника.

11. Інформація про кількість учасників електронних торгів із зазначенням унікальних реєстраційних номерів заявок оприлюднюється на Веб-сайті. Інформація про учасників електронних торгів може бути надана у порядку та на умовах, визначених законодавством.

V. Проведення електронних торгів

1. Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному повідомленні про електронні торги день. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронні торги автоматично продовжуються на 30 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може перевищувати шести годин.

2. Усі учасники, що були зареєстровані Організатором, мають доступ до ходу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція має містити ціну, на встановлений Організатором крок вищу за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент відправки учасником цінової пропозиції засобами Системи.

У разі коли ціна лота становить від 100 000 грн і більше, цінова пропозиція повинна бути підписана за допомогою електронного цифрового підпису учасника, що запропонував її. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент підпису цінової пропозиції засобами електронного цифрового підпису.

3. В Особистому кабінеті діє розділ з активними на даний момент електронними торгами, у яких бере участь учасник, інформацією про хід електронних торгів, що містить відомості про останню цінову пропозицію щодо лота, найвищу на даний момент. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції. В Особистому кабінеті учаснику забезпечується можливість підвищення відображеної пропозиції на крок аукціону шляхом подання цінової пропозиції.

4. Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.

5. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

6. Система забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

VI. Оформлення результатів електронних торгів

1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Система автоматично формує та розміщує на Веб-сайті протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:

дата і час початку та завершення електронних торгів;

реєстраційний номер лота;

назва лота;

стартова ціна та продажна ціна лота, цінові пропозиції учасників;

сума сплаченого гарантійного внеску;

розмір винагороди Організатору, яку переможець електронних торгів повинен додатково сплатити у разі реалізації майна за ціною, вищою від стартової, та реквізити рахунку для її сплати;

відомості про переможця електронних торгів (унікальний реєстраційний номер учасника, який під час електронних торгів запропонував найвищу ціну);

дата, до якої переможець електронних торгів повинен повністю сплатити ціну лота;

реквізити рахунку органу державної виконавчої служби, на який необхідно перерахувати кошти за придбане майно.

Система у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця.

У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

До протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

2. Протокол електронних торгів роздруковується переможцем електронних торгів із Особистого кабінету, підписується та передається особисто або через представника Організатору або надсилається засобами зв’язку на поштову адресу Організатора. У разі підписання протоколу за допомогою електронного цифрового підпису протокол надсилається переможцем із Особистого кабінету на електронну адресу Організатора. Підписаний протокол має надійти до Організатора не пізніше семи робочих днів з дати отримання протоколу переможцем в Особистому кабінеті.

Не пізніше наступного робочого дня після надходження від переможця електронних торгів підписаного протоколу його копія направляється Організатором до відповідного органу державної виконавчої служби.

У разі продажу предмета іпотеки копії протоколу надсилаються Організатором іпотекодавцю, всім іпотекодержателям протягом п’яти днів з дня його підписання.

3. У разі якщо Організатор електронних торгів не отримав підписаний протокол у строки, встановлені в пункті 2 цього розділу, або переможцем не внесено усієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу VIII цього Порядку, переможцем електронних торгів визнається учасник, який запропонував ціну, на крок нижчу від ціни, запропонованої переможцем, що відмовився від підписання протоколу електронних торгів або сплати належної грошової суми за придбане майно.

При цьому попередні цінові пропозиції переможця, що відмовився від підписання протоколу електронних торгів або сплати належної грошової суми за придбане майно, не враховуються.

У цьому разі Організатор вносить відповідні відомості до Системи й засобами Системи формує новий протокол електронних торгів, який повинен містити, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього розділу, також інформацію про непідписання протоколу електронних торгів попередньо визначеним переможцем електронних торгів або невнесення ним належної грошової суми та про визнання наступного учасника цих електронних торгів новим переможцем електронних торгів. Цей протокол розміщується Системою на Веб-сайті та в Особистому кабінеті наступного учасника цих електронних торгів, визначеного новим переможцем електронних торгів.

У разі ненадсилання підписаного протоколу наступним учасником, визначеним новим переможцем електронних торгів, у строки, визначені в пункті 2 цього розділу, або невнесення ним усієї належної грошової суми в установлені пунктом 1 розділу VIIІ цього Порядку строки відповідні дії повторюються для наступного учасника, що запропонував ціну, на крок нижчу від ціни, запропонованої переможцями, що відмовилися від підписання протоколу електронних торгів або сплати належної грошової суми за придбане майно. У разі відсутності такого наступного учасника електронні торги вважаються такими, що не відбулися, про що Організатор вносить відомості у Систему та формує відповідний протокол, який розміщується Системою на Веб-сайті.

VII. Порядок уцінки (повторної уцінки) майна

1. У разі якщо електронні торги не відбулися, нереалізоване майно (лот), яке (який) виставлялося (виставлявся) на електронні торги, підлягає уцінці (повторній уцінці).

2. Уцінка (повторна уцінка) майна проводиться відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження», уцінка предмета іпотеки проводиться відповідно до статті 49 Закону України «Про іпотеку».

3. Товари, на які згідно із законодавством установлено мінімальні ціни, можуть бути уцінені лише до розміру мінімальної ціни.

4. Повторні електронні торги проводяться в місячний строк з дня проведення уцінки (повторної уцінки) майна згідно з вимогами, визначеними цим Порядком. Вартість майна, зазначена в уцінці (повторній уцінці), є стартовою ціною реалізації майна на повторних електронних торгах.

5. Другі (треті) електронні торги предмета іпотеки проводяться в місячний строк з дати проведення перших (других) електронних торгів відповідно.

VIII. Порядок розрахунків за придбане на електронних торгах майно та перехід права власності

1. На підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом десяти банківських днів з дня підписання протоколу здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно в такому порядку:

зазначена в протоколі електронних торгів сума коштів, яка дорівнює різниці між продажною ціною придбаного лота і сумою винагороди Організатору за цим лотом, перераховується переможцем на рахунок органу державної виконавчої служби;

сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок Організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронних торгах майна і залишається Організатору в рахунок оплати наданих ним послуг з проведення електронних торгів;

різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора, у разі якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової.

2. Гарантійний внесок переможця електронних торгів зараховується до ціни продажу. Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після отримання від органу державної виконавчої служби повідомлення про повний розрахунок переможця електронних торгів за придбане майно.

Якщо електронні торги не відбулися, гарантійний внесок підлягає поверненню учасникам цих електронних торгів протягом трьох робочих днів з наступного дня після визнання електронних торгів такими, що не відбулися, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 цього розділу.

3. Гарантійний внесок не повертається учаснику, який став переможцем електронних торгів, у разі:

невнесення всієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 цього розділу;

непідписання протоколу у строки, передбачені пунктом 2 розділу VI цього Порядку.

4. Після повного розрахунку переможця за придбане майно на підставі протоколу про проведення електронних торгів та копій документів, що підтверджують розрахунок за придбане майно, державний виконавець протягом п’яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги або акт про реалізацію предмета іпотеки і затверджує його у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.

Не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження акта про проведені електронні торги державний виконавець виносить постанову про зняття арешту з майна.

Копії постанови державного виконавця про зняття арешту з майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення переможцю та відповідному органу (установі) для зняття арешту.

У разі ненадходження всієї належної грошової суми на рахунок органу державної виконавчої служби у строки, визначені пунктом 1 цього розділу, регіональний орган державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє Організатора про несплату переможцем електронних торгів належної грошової суми за придбане майно, що є підставою для вжиття відповідних заходів Організатором відповідно до пункту 3 розділу VI цього Порядку.

5. В акті зазначаються:

ким, коли і де проводилися електронні торги;

коротка характеристика реалізованого майна;

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) - переможця електронних торгів;

сума, внесена переможцем електронних торгів за придбане майно;

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) - боржника, його місце проживання (місцезнаходження або місце розташування);

дані про правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності боржника на майно.

6. Затверджений акт державний виконавець надсилає переможцеві електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.

7. Копія акта надсилається стягувачу, боржнику та Організатору.

8. Акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством.

У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведені електронні торги.

9. У разі придбання рухомого майна акт про проведені електронні торги є підставою для отримання майна у зберігача. Цей акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

10. Переможець електронних торгів зобов’язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з дати отримання акта витрати на зберігання майна в період, що перевищує вказані вище сім робочих днів, покладаються на переможця електронних торгів.

11. У разі реалізації предмета іпотеки державний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки відповідно до вимог Закону України «Про іпотеку» та не пізніше наступного робочого дня надсилає його Організатору.

Протягом п’яти робочих днів з дня надходження від державного виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки Організатор видає цей акт переможцю електронних торгів (покупцю), нотаріально засвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю.

ІХ. Визнання електронних торгів такими, що не відбулися, та зупинення електронних торгів

1. Електронні торги вважаються такими, що не відбулись, у разі:

відсутності учасників електронних торгів;

відмови всіх учасників, що надали цінові пропозиції й поетапно були визначені переможцями електронних торгів, від підписання протоколу електронних торгів або сплати належної грошової суми;

ненадходження від жодного учасника цінової пропозиції.

2. Підставою для зупинення електронних торгів в цілому або по окремому лоту є:

рішення суду щодо зупинення реалізації арештованого майна;

зупинення виконавчого провадження або зняття арешту з майна у випадках, визначенихЗаконом України «Про виконавче провадження»;

наявність технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи.

3. За наявності підстав, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор негайно зупиняє електронні торги в цілому або по окремому лоту, про що складає акт про зупинення електронних торгів з фіксацією підстави та рішення про їх зупинення. Цей акт засобами Системи автоматично розміщується на Веб-сайті.

У разі усунення підстав для зупинення електронних торгів, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор з дотриманням вимог цього Порядку засобами Системи здійснює заходи щодо відновлення електронних торгів у цілому або по окремому лоту із збереженням попередніх умов їх проведення та без уцінки майна. Інформація про відновлення електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня відновлення засобами Системи розміщується на Веб-сайті та надсилається усім учасникам в Особистий кабінет. Інформація про відновлення електронних торгів обов’язково має містити підстави для відновлення електронних торгів та дату і час їх початку.

4. Якщо електронні торги не відбулися, Організатор не пізніше наступного дня повідомляє про це регіональний орган державної виконавчої служби.

5. Наслідки визнання електронних торгів такими, що не відбулися, визначені статтею 62 Закону України «Про виконавче провадження» та статтею 49 Закону України «Про іпотеку».

Х. Вирішення спорів

Спори, пов’язані з реалізацією майна, вирішуються в судовому порядку.

Заступник Міністра -
керівник апарату


Г.В. Онищенко

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ АРЕСТОВАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

http://torgi.minjust.gov.ua
 

Арестованное имущество

1. Минимизация негативных последствий от ареста имущества для его владельцев (последствия ареста имущества, порядок действий для предотвращения принудительного отчуждения имущества).
2. Вопросы, связанные с приобретением арестованного имущества (порядок проведения публичных торгов, оформления права собственности).
3. Вопросы, связанные с реализацией права собственности на приобретенное имущество (возможные препятствия, меры по их преодолению).

Долевая собственность

1. Вопросы, связанные с реализацией права долевой собственности на недвижимое имущество (права и обязанности совладельцев).
2. Вопросы, связанные с куплей-продажей доли недвижимого имущества (порядок решения спорных вопросов между владельцами).

Новые предложения

Р.Окіпної 17.04.17 - Недоступен ни однин перевод. Найменування майна: Чотирикімнатна квартира № 74, загальною площею 146,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Раїси Окіпної, 10-А, Дніпровський район, м. Київ. Подробнее
Г.ЮРИ 17.04.17 - Недоступен ни однин перевод. Найменування майна: Однокімнатна квартира № 5 загальною площею 26.3 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Гната Юри, буд. 3-А, Святошинський район, м. Київ. Подробнее
Лятошинського 17.04.17 - Недоступен ни однин перевод. Найменування майна: 3/8 частини трикімнатної квартири № 33, загальною площею 72,10 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Лятошинського, 18, Голосіївський район, Подробнее
РАДУНСЬКА 17.04.17 - Недоступен ни однин перевод. Найменування майна: Двокімнатна квартира № 321, загальною площею 61.60 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Радунська, 42/10, Деснянський район, м. Київ. 1/5 ч Подробнее
ЧОРНОБИЛЬСЬКА! 17.04.17 - Недоступен ни однин перевод. Найменування майна: Трикімнатна квартира № 119 загальною площею 68,32 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Чорнобильська, 4/56, Святошинський р-н, м. Київ. 1/5 Подробнее
Шолом Алейхема 17.04.17 - Недоступен ни однин перевод. Найменування майна: Трикімнатна квартира № 133, загальною площею 56,4 кв.м., яка знаходиться за адресою:  вул. Шолом-Алейхема, 26/23, Дніпровський район, м. Київ. Подробнее

chance

Сравните цены на арестованную недвижимость с ее рыночной стоимостью.

Последние новости

Временное положение о порядке проведения публичных торгов по реализации арестованного недвижимого имущества 29.04.10 - С полным перечнем объектов недвижимости можно ознакомиться в разделе "Каталог недвижимости" сайта. 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения публичных торгов Подробнее
ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ АРЕШТОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 29.04.10 - Недоступен ни однин перевод.ІНСТРУКЦІЯпро порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами УкраїниЗАТВЕРДЖЕНОНаказом Міністерства юстиції Українивід 03.03.2004р. N 20/5 Зареєстровано в Міністерстві юсти Подробнее
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 30.04.14 -   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 16.04.2014  № 656/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 р. за № 427/25204 Подробнее

Підписка