Вы находитесь: Главная
Ukrainian (UA)Russian (CIS)

АРЕСТОВАННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ.

Компанія здійснює консультування клієнтів з процедурних питань, пов'язаних із здійсненням виконавчого провадження, в тому числі, примусовим продажем арештованого майна.
1. Консультування передбачає висвітлення:
- Для боржників у виконавчому провадженні, їх прав та можливостей, направлених на стимулювання державного
виконавця до чіткого виконання покладених на нього обов`язків з неухильним дотриманням законодавства
України. Також, можливих сценаріїв розвитку негативних подій, для загального уявлення проблем, і надаються
рекомендації, які сприяють найбільш оптимальному їх вирішенню.
- Для інвесторів, як позитивних, так і негативних якостей арештованої нерухомості, перелік можливих проблем та
шляхи їх подолання. Надаємо інформацію про виставлені на продаж об'єкти арештованого нерухомого майна та оцінюємо їх на предмет судової перспективи.
2. Сприяємо вирішенню існуючих та можливих проблем шляхом юридичного супровіду клієнтів при здійсненні виконавчого провадження та в усіх судових інстанціях.
Компанія здійснює консультування клієнтів з процедурних питань, пов'язаних із здійсненням виконавчого провадження,в тому числі, примусовим продажем арештованого майна.1. Консультування передбачає висвітлення:- Для боржників у виконавчому провадженні, їх прав та можливостей, направлених на стимулювання державноговиконавця до чіткого виконання покладених на нього обов`язків з неухильною відповідністю їх до законодавстваУкраїни. Також, можливих сценаріїв розвитку негативних подій, для загального уявлення проблем, і надаютьсярекомендації, які сприяють найбільш оптимальному їх вирішенню.- Для інвесторів, як позитивних, так і негативних якостей арештованої нерухомості, перелік можливих проблем ташляхи їх подолання. Надаємо інформацію про виставлені на продаж об'єкти арештованого нерухомого майна та оцінюємоїх на предмет судової перспективи.2. Сприяємо вирішенню існуючих та можливих проблем шляхом юридичного супровіду клієнтів при здійсненні виконавчогопровадження та в усіх судових інстанціях.
ЧАСТКОВА ВЛАСНІСТЬ.
1. Особливості придбання частин квартир.
Придбання частини квартири надає її власнику можливість реєстрації та проживання в квартирі, як особисто, так і довіреним особам власника, незалежно від розміру придбаної частки, виділенності її в натурі та згоди інших співвласників. Можливе подальше встановлення порядку користування, як квартирою в цілому, так і окремими її кімнатами.
Придбання заарештованої нерухомості з нашим юридичним супроводом допоможе поєднати її переваги (дешевизну і звільнення від наслідків попередньої історії) з оптимальним входженням в право володіння, користування і розпорядження нею.
2. Послуги переговірника необхідні:
- Коли у одного із співвласників квартири змінюються обставини в житті і з'являється необхідність розпорядитися своєю часткою в квартирі. Тоді, часто, до таких змін не готові інші співвласники, яких змушують змінити свій,налагоджений роками, побут. Тоді починається тривалий конфлікт, як правило, між рідними людьми. Пошук компромісу, в таких випадках, призводить до втрати дружніх стосунків у сім'ї.
- Коли, в результаті зміни складу співвласників квартири, в процесі встановлення нових відносин і пошуку компромісів між інтересами всіх сторін, розгортається затяжний конфлікт.
Використання незацікавлених в конфлікті досвідчених переговірників допоможе знизити «температуру» взаємин, нерідко, рідних людей, зберегти дружні відносини і знайти вихід з конфліктної ситуації. Досвідчені переговірники повідомлять сторонам конфлікту про всі, об'єктивно можливі, негативні наслідки для кожної з них, в разі недосягнення згоди, що стане основою для пошуку компромісу, щоб спільно уникнути втрат.
Обов'язково знайдеться вихід з будь-якого складного становища.
З повним переліком об'єктів можна ознайомитися в розділі "Каталог нерухомості" сайту.
Компания осуществляет консультирование клиентов по процедурным вопросам, связанным с осуществлением исполнительного производства, в том числе, принудительной продажей арестованного имущества.

1. Консультирование предполагает освещение:
- Для должников в исполнительном производстве, их прав и возможностей, направленных на стимулирование государственного исполнителя четкого выполнения возложенных на него обязанностей с неуклонным соблюдением законодательства Украины. Также, возможных сценариев развития негативных событий, для общего представления проблем, и предоставляются рекомендации, способствующие наиболее оптимальному их решению.
- Для инвесторов, как положительных, так и отрицательных качеств арестованной недвижимости, перечень возможных проблем и пути их преодоления. Предоставляем информацию о выставленных на продажу объекты арестованного недвижимого имущества и оцениваем их на предмет судебной перспективы.

2. Оказываем содействие решению существующих и возможных проблем путем юридического сопровождения клиентов при осуществлении исполнительного производства и во всех судебных инстанциях.

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.

1. Особенности приобретения частей квартир.
Приобретение части квартиры предоставляет ее владельцу возможность регистрации и проживания в квартире, как лично, так и доверенным лицам владельца, независимо от размера приобретенной доли, видиленности ее в натуре и согласия других совладельцев. Возможно дальнейшее установление порядка пользования, как квартирой в целом, так и отдельных ее комнатами.
Приобретение арестованной недвижимости с нашим юридическим сопровождением поможет совместить ее преимущества (дешевизну и освобождение от последствий предыдущей истории) с оптимальным вхождением в право владения, пользования и распоряжения им.

2. Услуги переговорщика необходимы:
- Когда у одного из совладельцев квартиры меняются обстоятельства в жизни и появляется необходимость распорядиться своей долей в квартире. Тогда, зачастую, к таким изменениям не готовы другие совладельцы, которых заставляют изменить свой, налаженный годами, быт. Тогда начинается длительный конфликт, как правило, между родными людьми. Поиск компромисса, в таких случаях, приводит к потере дружеских отношений в семье.
- Когда, в результате изменения состава совладельцев квартиры, в процессе установления новых отношений и поиска компромиссов между интересами всех сторон, разворачивается затяжной конфликт.
Использование заинтересованных в конфликте опытных переговорщиков поможет снизить «температуру» отношений, нередко, родных людей, сохранить дружеские отношения и найти выход из конфликтной ситуации. Опытные переговорщики сообщат сторонам конфликта обо всех, объективно возможны, негативные последствия для каждой из них, в случае недостижения согласия, что станет основой для поиска компромисса, чтобы совместно избежать потерь.
Обязательно найдется выход из любого сложного положения.

С полным перечнем объектов можно ознакомиться в разделе "Каталог недвижимости" сайта.

 

Арестованное имущество

1. Минимизация негативных последствий от ареста имущества для его владельцев (последствия ареста имущества, порядок действий для предотвращения принудительного отчуждения имущества).
2. Вопросы, связанные с приобретением арестованного имущества (порядок проведения публичных торгов, оформления права собственности).
3. Вопросы, связанные с реализацией права собственности на приобретенное имущество (возможные препятствия, меры по их преодолению).

Долевая собственность

1. Вопросы, связанные с реализацией права долевой собственности на недвижимое имущество (права и обязанности совладельцев).
2. Вопросы, связанные с куплей-продажей доли недвижимого имущества (порядок решения спорных вопросов между владельцами).

Новые предложения

Р.Окіпної 17.04.17 - Недоступен ни однин перевод. Найменування майна: Чотирикімнатна квартира № 74, загальною площею 146,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Раїси Окіпної, 10-А, Дніпровський район, м. Київ. Подробнее
Г.ЮРИ 17.04.17 - Недоступен ни однин перевод. Найменування майна: Однокімнатна квартира № 5 загальною площею 26.3 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Гната Юри, буд. 3-А, Святошинський район, м. Київ. Подробнее
Лятошинського 17.04.17 - Недоступен ни однин перевод. Найменування майна: 3/8 частини трикімнатної квартири № 33, загальною площею 72,10 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Лятошинського, 18, Голосіївський район, Подробнее
РАДУНСЬКА 17.04.17 - Недоступен ни однин перевод. Найменування майна: Двокімнатна квартира № 321, загальною площею 61.60 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Радунська, 42/10, Деснянський район, м. Київ. 1/5 ч Подробнее
ЧОРНОБИЛЬСЬКА! 17.04.17 - Недоступен ни однин перевод. Найменування майна: Трикімнатна квартира № 119 загальною площею 68,32 кв.м., яка знаходиться за адресою: вул. Чорнобильська, 4/56, Святошинський р-н, м. Київ. 1/5 Подробнее
Шолом Алейхема 17.04.17 - Недоступен ни однин перевод. Найменування майна: Трикімнатна квартира № 133, загальною площею 56,4 кв.м., яка знаходиться за адресою:  вул. Шолом-Алейхема, 26/23, Дніпровський район, м. Київ. Подробнее

chance

Сравните цены на арестованную недвижимость с ее рыночной стоимостью.

Последние новости

Временное положение о порядке проведения публичных торгов по реализации арестованного недвижимого имущества 29.04.10 - С полным перечнем объектов недвижимости можно ознакомиться в разделе "Каталог недвижимости" сайта. 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения публичных торгов Подробнее
ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ АРЕШТОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 29.04.10 - Недоступен ни однин перевод.ІНСТРУКЦІЯпро порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами УкраїниЗАТВЕРДЖЕНОНаказом Міністерства юстиції Українивід 03.03.2004р. N 20/5 Зареєстровано в Міністерстві юсти Подробнее
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 30.04.14 -   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 16.04.2014  № 656/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 р. за № 427/25204 Подробнее

Підписка